A A A
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ
  • UWAGA !!! Przywrócenie terminu na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu oraz na rejestrację pojazdu sprowadzonego z UE. Szczegółowe informacje TUTAJ

  • Architektura i Budownictwo: podanie złożymy e-mailem. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =

Wykaz e-procedur Urzędu Miasta dostępnych na platformie ePUAP

Dodano: poniedziałek, 01 czerwiec 2015
Referat Komunikacji
Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców
Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju
Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu: utraty dokumentu, zniszczenia, upływu terminu ważności dokumentu, zmiany nazwiska lub adresu
Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Wyrejestrowanie pojazdu
Wymiana prawa jazdy na nowej generacji
Międzynarodowe prawo jazdy
Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
Wydanie prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów (za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą - dotyczy osób zamieszkałych poza granicami RP)
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi
Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami
Przywrócenie cofniętych uprawnień
Wymiana prawa jazdy w związku z dokonaniem wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego
Rejestracja pojazdu marki "SAM"
Przekazywanie informacji z ośrodków szkolenia kierowców
Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Dokonanie wpisu/zmiany zakresu wpisu lub zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Referat Spraw Społecznych
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
Wydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności
Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Zatwierdzenie lub zgłoszenie projektu robót geologicznych
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznanej za agresywną
Wydanie karty wędkarskiej
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
Zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub rozwiązaniu /wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu
Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Referat Gospodarki Nieruchomościami
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( osoby fizyczne )
Oddanie nieruchomości w dzierżawę/użyczenie

Referat Architektury i Budownictwa
Wydanie dziennika budowy/rozbiórki

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Biuro Obsługi Mieszkańców
Skarga/Wniosek
Pismo ogólne do Urzędu

Urząd Stanu Cywilnego
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Referat Ewidencji Ludności
Zameldowanie na pobyt stały
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy dla osób pełnoletnich
Wydawanie dowodów osobistych dla osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia
Wydawanie dowodów osobistych w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, utraty, uszkodzenia, zmiany wizerunku twarzy
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy 
Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców
Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców na wniosek osoby, której dane dotyczą i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia
Rejestracja działalności gospodarczej
Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
Ustalenie numeru porządkowego

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach/należnościach niepodatkowych lub stwierdzające stan zaległości
Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości
Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami oraz informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami
Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami oraz informacja o gruntach wraz z załącznikami
Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami oraz informacja o lasach wraz z załącznikami
Deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami


Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony
Wniosek o zasiłek powodziowy


Biuro Rady Miasta
Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Miejski Rzecznik Konsumentów
Wniosek o udzielanie porady, informacji prawnej oraz rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów 

Referat Dochodów
Zwrot opłaty skarbowej

Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
Udostępnienie informacji publicznej


Referat Edukacji
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika