A A A
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ
  • UWAGA !!! Przywrócenie terminu na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu oraz na rejestrację pojazdu sprowadzonego z UE. Szczegółowe informacje TUTAJ

  • Architektura i Budownictwo: podanie złożymy e-mailem. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ

Pełny wykaz e-procedur

Lp. Symbol Tytuł Publikacja
1 FFW III e Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami oraz informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami 05/07/2019
2 FFW IV e Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami oraz informacja o gruntach wraz z załącznikami 05/07/2019
3 FFW XI e Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami oraz informacja o lasach wraz z załącznikami 05/07/2019
4 FFW XIII e Deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami 05/07/2019
5 DEL X e Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 10/01/2018
6 DEL VIII e Zameldowanie na pobyt stały 05/01/2018
7 DEL XXX e Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców na wniosek osoby, której dane dotyczą i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia 23/05/2017
8 DEL XXIX e Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 03/03/2017
9 DEL V e Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych 17/11/2016
10 DEL VII e Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 17/11/2016
11 DEL XII e Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego 17/11/2016
12 DEL XIII e Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 17/11/2016
13 DEL XIV e Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego 17/11/2016
14 DEL XV e Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego 17/11/2016
15 DEL XVII e Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy 17/11/2016
16 DEL II e Wydawanie dowodów osobistych dla osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia 17/11/2016
17 DEL III e Wydawanie dowodów osobistych w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, utraty, uszkodzenia, zmiany wizerunku twarzy 17/11/2016
18 DEL IV e Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 17/11/2016
19 PZR I e Wniosek o udzielanie porady, informacji prawnej oraz rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów 28/10/2016
20 DRM I e Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta Piotrkowa Trybunalskiego 26/07/2016
21 DRK VI e Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu 28/06/2016
22 FFW VII e Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach/należnościach niepodatkowych lub stwierdzające stan zaległości. 14/06/2016
23 FFW VIII e Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości. 14/06/2016
24 PZK II e Wniosek o zasiłek powodziowy 03/03/2016
25 DRK XLII e Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 21/12/2015
26 DRK XXXIX e Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 21/12/2015
27 USC XX e Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 04/12/2015
28 IMG I e Ustalenie numeru porządkowego 26/11/2015
29 DEL XXVI e Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 20/10/2015
30 DEL XXVII e Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców 20/10/2015
31 DEL Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców 20/10/2015
32 DEL Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców 20/10/2015
33 DEL I e Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy dla osób pełnoletnich 20/10/2015
34 DEL XXIV e Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców 12/10/2015
35 DEL Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania 12/10/2015
36 FFD III e Zwrot opłaty skarbowej 06/08/2015
37 IGK XVI e Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. 14/07/2015
38 SPE III e Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 10/07/2015
39 IGK XXXVI e Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 09/06/2015
40 IGK XXXV e Zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu 09/06/2015
41 IGK XXXIV e Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych 09/06/2015
42 IGK XXVI e Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów. 09/06/2015
43 IGK XXI e Zatwierdzenie lub zgłoszenie projektu robót geologicznych. 09/06/2015
44 IGK XX e Wydanie karty wędkarskiej 09/06/2015
45 IGK VI e Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa/psów rasy uznanej za agresywną 09/06/2015
46 IGK V e Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców. 09/06/2015
47 SPN VII e Oddanie nieruchomości w dzierżawę/użyczenie 03/06/2015
48 SPN IV e Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (osoby fizyczne). 03/06/2015
49 SPS V e Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim 03/06/2015
50 USC I e Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego. 02/06/2015
51 DRK V e Rejestracja pojazdu zabytkowego. 23/12/2014
52 DBI II e Udostępnienie informacji publicznej 17/12/2014
53 SPK I e Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej. 14/11/2014
54 IMA XIII e Wydanie dziennika budowy/rozbiórki 23/09/2014
55 DBM II e Pismo ogólne do Urzędu 21/08/2014
56 DBM I e Skarga/Wniosek 21/08/2014
57 DRK XXX e Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców. 25/07/2014
58 CEIDG-1 e Rejestracja działalności gospodarczej 30/05/2014
59 SPS VII e Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. 28/05/2014
60 SPS II e Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 28/05/2014
61 SPS I e Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. 27/05/2014
62 SPS III e Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności. 27/05/2014
63 DRK XXXVII e Przekazywanie informacji z ośrodków szkolenia kierowców. 26/05/2014
64 DRK XXXVI e Rejestracja pojazdu marki "SAM". 26/05/2014
65 DRK XXXIV e Wymiana prawa jazdy w związku z dokonaniem wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub szkolenia okresowego 26/05/2014
66 DRK XXIX e Dokonanie wpisu/zmiany zakresu wpisu lub zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 26/05/2014
67 DRK XXV e Wydanie prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów (za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą - dotyczy osób zamieszkałych poza granicami RP) 26/05/2014
68 DRK XXIV e Przywrócenie cofniętych uprawnień. 26/05/2014
69 DRK XXIII e Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami. 26/05/2014
70 DRK XXI e Wydanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi. 26/05/2014
71 DRK XX e Międzynarodowe prawo jazdy. 23/05/2014
72 DRK XIX e Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie. 23/05/2014
73 DRK XVII e Zwrot zatrzymanego prawa jazdy. 23/05/2014
74 DRK XVI e Wymiana prawa jazdy na nowej generacji. 23/05/2014
75 DRK XV e Wydanie prawa jazdy z powodu: utraty dokumentu, zniszczenia, upływu terminu ważności dokumentu, zmiany nazwiska lub adresu 23/05/2014
76 DRK IV e Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 23/05/2014
77 DRK III e Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela pojazdu. 23/05/2014
78 DRK II e Wyrejestrowanie pojazdu 23/05/2014
79 DRK I e Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju (nowego i używanego) 23/05/2014