A A A
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ
  • UWAGA !!! Przywrócenie terminu na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu oraz na rejestrację pojazdu sprowadzonego z UE. Szczegółowe informacje TUTAJ

  • Architektura i Budownictwo: podanie złożymy e-mailem. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ

Pełny wykaz procedur

ePUAP
Zadawane pytania
Biuro Inwestycji i Remontów
Biuro Planowania Rozwoju Miasta
Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta
Referat Architektury i Budownictwa
Referat Ewidencji Ludności
Referat Ewidencji Ludności - E-DOWÓD
Referat Ewidencji Ludności - działalność gospodarcza
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Referat Komunikacji
Referat Księgowości
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Urząd Stanu Cywilnego
e - Procedura
Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela pojazdu.
Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami oraz informacja o lasach wraz z załącznikami
Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami oraz informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami
Deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami
Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami oraz informacja o gruntach wraz z załącznikami
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców.
Dokonanie wpisu/zmiany zakresu wpisu lub zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Międzynarodowe prawo jazdy.
Oddanie nieruchomości w dzierżawę/użyczenie
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
Pismo ogólne do Urzędu
Przekazywanie informacji z ośrodków szkolenia kierowców.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (osoby fizyczne).
Przywrócenie cofniętych uprawnień.
Rejestracja działalności gospodarczej
Rejestracja pojazdu marki "SAM".
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja pojazdu zabytkowego.
Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju (nowego i używanego)
Skarga/Wniosek
Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców na wniosek osoby, której dane dotyczą i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia
Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
Udostępnienie informacji publicznej
Ustalenie numeru porządkowego
Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców
Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
Wniosek o udzielanie porady, informacji prawnej oraz rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wniosek o zasiłek powodziowy
Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
Wydanie dziennika budowy/rozbiórki
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydanie karty wędkarskiej
Wydanie prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów (za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą - dotyczy osób zamieszkałych poza granicami RP)
Wydanie prawa jazdy z powodu: utraty dokumentu, zniszczenia, upływu terminu ważności dokumentu, zmiany nazwiska lub adresu
Wydanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi.
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców.
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa/psów rasy uznanej za agresywną
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.
Wydawanie dowodów osobistych dla osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia
Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy dla osób pełnoletnich
Wydawanie dowodów osobistych w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, utraty, uszkodzenia, zmiany wizerunku twarzy
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności.
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży.
Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Wymiana prawa jazdy na nowej generacji.
Wymiana prawa jazdy w związku z dokonaniem wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub szkolenia okresowego
Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.
Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie.
Wyrejestrowanie pojazdu
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Zameldowanie na pobyt stały
Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości.
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach/należnościach niepodatkowych lub stwierdzające stan zaległości.
Zatwierdzenie lub zgłoszenie projektu robót geologicznych.
Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu
Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania
Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców
Zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
Zwrot opłaty skarbowej
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy.
Rejestracja pojazdów
Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela pojazdu.
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.
Decyzja o profesjonalnej rejestracji pojazdów
Informacja o ustaniu przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
Pełnomocnictwo
Rejestracja pojazdu marki "SAM"
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.
Rejestracja pojazdu zabytkowego.
Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju (nowego i używanego).
Wniosek o wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji: "Hak", "Taxi", "L", "VAT", "V.9 poziom emisji spalin - euro".
Wniosek o wydanie wtórników dokumentów lub tablic rejestracyjnych oraz o wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej
Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy badania technicznego lub z tytułu zmiany danych w nim zawartych.
Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji o montażu instalacji gazowej.
Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji o ustanowieniu lub wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe.
Wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych (numerów nadwozia/podwozia/ramy) oraz/lub decyzji na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej.
Wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic rejestracyjnych
Wyrejestrowanie pojazdu.
Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu.
Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu.
Podatki
Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami oraz informacja o lasach wraz z załącznikami
Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami oraz informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami
Deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami
Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami oraz informacja o gruntach wraz z załącznikami
Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy.
Korekta podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego.
Podatek od nieruchomości rolny lub leśny - odwołania i zażalenia.
Podjęcie postępowania podatkowego.
Przywrócenie terminu.
Sprostowanie oczywistych omyłek w decyzji podatkowej
Uchylenie kary porządkowej.
Udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne)
Umorzenie wszczętego postępowania podatkowego.
Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji podatkowej.
Wniosek w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
Wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej.
Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji podatkowej.
Wznowienie postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego.
Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku.
Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
Zaświadczenie o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości.
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach/należnościach niepodatkowych lub stwierdzające stan zaległości.
Zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia ulg.
Zmiana decyzji ostatecznej.
Zmiana zakresu postępowania podatkowego.
Zwrot opłaty skarbowej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Odpady komunalne
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Edukacja, oświata
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wydanie bezpłatnych materiałów informacyjnych i promocyjnych
Wykreślenie szkoły/placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Zgłoszenie szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Geodezja, kartografia, ewidencja gruntów
Dokonanie podziału nieruchomości.
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Rozgraniczenie nieruchomości.
Skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
Udostępnienie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków.
Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Ustalenie numeru porządkowego.
Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych.
Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.
Zgłoszenie prac geodezyjnych.
Zgłoszenie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków
Podatki - działalność gospodarcza
Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy.
Korekta podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego.
Podatek od nieruchomości rolny lub leśny - odwołania i zażalenia.
Podjęcie postępowania podatkowego.
Przywrócenie terminu.
Uchylenie kary porządkowej.
Udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego
Umorzenie wszczętego postępowania podatkowego.
Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji podatkowej.
Wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej.
Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji podatkowej.
Wznowienie postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego.
Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku.
Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
Zaświadczenie o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach/należnościach niepodatkowych lub stwierdzające stan zaległości.
Zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia ulg.
Zmiana decyzji ostatecznej.
Zmiana zakresu postępowania podatkowego.
Zwrot opłaty skarbowej
Diagności, instruktorzy nauki jazdy
Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców.
Wniosek o wydanie uprawnień diagnosty.
Zawiadomienie o uczestnictwie w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów/wykładowców.
Ośrodki szkolenia kierowców
Dokonanie wpisu/zmiany zakresu wpisu lub zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Przekazywanie informacji z ośrodków szkolenia kierowców
Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców.
Edukacja
Dowóz dziecka / ucznia niepełnosprawnego do przedszkola / szkoły / ośrodka
Zwrot kosztów dowozu dziecka / ucznia niepełnosprawnego do przedszkola / szkoły / ośrodka
Architektura i budownictwo
Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy.
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
Pozwolenia na budowę/rozbiórkę/zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę
Uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę/zgłoszenia (zmiana inwestora).
Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego.
Wydanie dziennika budowy/rozbiórki/montażu
Wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy.
Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do wykonywania zgłoszonych robót budowlanych
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu/lokali.
Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę.
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Nieruchomości
Jednorazowa opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Oddanie nieruchomości w dzierżawę/użyczenie
Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego.
Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd.
Wniosek o udostępnienie nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym gminy Piotrków Trybunalski/Skarbu Państwa/Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - miasta na prawach powiatu/ w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Wniosek o wykreślenie z działu III - go księgi wieczystej roszczenia Gminy Miasta Piotrków Trybunalski/o wykreślenie z działu IV - go księgi wieczystej hipoteki ustanowionej na rzecz Gminy Miasta Piotrków Trybunalski
Wniosek o wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi.
Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.
Prawo jazdy
Międzynarodowe prawo jazdy.
Przywrócenie cofniętych uprawnień.
Wydanie prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów (za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą - dotyczy osób zamieszkałych poza granicami RP)
Wydanie prawa jazdy z powodu: utraty dokumentu, zniszczenia, upływu terminu ważności dokumentu, zmiany nazwiska lub adresu.
Wydanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi.
Wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt ewidencyjnych Referatu Komunikacji.
Wymiana prawa jazdy na nowej generacji.
Wymiana prawa jazdy w związku z dokonaniem wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub szkolenia okresowego
Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.
Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie.
Wymiana/przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy.
Zezwolenie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym/przewożącym wartości pieniężne.
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
Urząd Stanu Cywilnego
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego.
Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca.
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa - wydanie zaświadczenia
Oświadczenie o zmianie imienia/imion dziecka wpisanych do aktu urodzenia w dniu jego sporządzenia
Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa.
Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
Przyjęcie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu alograficznego.
Rejestracja urodzeń.
Rejestracja zgonów.
Rejestracja, urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane.
Sprostowanie aktu stanu cywilnego.
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego.
Udostępnienie materiałów archiwalnych w trybie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie należącym do Unii Europejskiej.
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej.
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
Wydanie wielojęzycznego formularza do: odpisu aktu urodzenia/odpisu aktu małżeństwa/odpisu aktu zgonu/zaświadczenia o stanie cywilnym/zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa.
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą.
Wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach.
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.
Wydanie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego.
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego w formie wyznaniowej i rejestracja małżeństwa.
Zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego
Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja.
Zmiana imienia i nazwiska.
Sprzedaż napojów alkoholowych
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności.
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży.
Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
Zmiana danych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych.
Petycje
Petycje
Dowody osobiste, sprawy meldunkowe
Pełnomocnictwo
Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia czynności zameldowania na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej
Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców na wniosek osoby, której dane dotyczą i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia
Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Wydawanie dowodów osobistych dla osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia
Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy dla osób pełnoletnich.
Wydawanie dowodów osobistych w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, utraty, uszkodzenia, zmiany wizerunku twarzy, kradzieży tożsamości
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych z rejestru dowodów osobistych
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Zameldowanie na pobyt stały
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Pismo ogólne do Urzędu
Pismo ogólne do Urzędu
Ochrona środowiska
Pomniejszenie należności wynikającej z ustawy o ochronie gruntów rolnych
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
Uznanie obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody żywej/nieożywionej
Uznanie terenu za użytek ekologiczny.
Wniosek o nieodpłatne wykonanie usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
Wydanie pozwolenia zintegrowanego.
Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
Zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Przekształcenie użytkowania wieczystego
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (osoby fizyczne).
Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu.
Zmiany w przepisach w stanie epidemii
Referat Architektury i Budownictwa
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Referat Komunikacji
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Regulamin Obsługi Klientów
Regulamin obsługi klientów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Działalność gospodarcza i przedsiębiorcy
Rejestracja działalności gospodarczej
Udostępnianie danych historycznych z zasobów ewidencji działalności gospodarczej.
Wnioski o wydanie kopii/duplikatu dokumentu z ewidencji działalności gospodarczej.
Skargi i wnioski
Skarga/Wniosek
Skargi i wnioski
Informacja publiczna
Udostępnienie informacji publicznej
Zasiłek powodziowy
Wniosek - zasiłek powodziowy
Stacje kontroli pojazdów
Wniosek o dokonanie wpisu/zmiany do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
Stowarzyszenia
Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Wniosek o wpisanie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
Wniosek o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia.
Wybory
Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
Rejestr danych kontaktowych
Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych/o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych/o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych
Sprawy konsumenckie
Wniosek o udzielanie porady, informacji prawnej oraz rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów
Transport, taksówki, licencje, zezwolenia
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Wniosek o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne.
Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
Wniosek o zmianę zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenia prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne.
Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego.
Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego.
Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywania krajowego transportu drogowego
Gospodarka odpadami, nieczystości
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.
Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków
Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Rolnictwo i zwierzęta
Wniosek o wpisanie do rejestru posiadania zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów Unii Europejskiej.
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców.
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa/psów rasy uznanej za agresywną
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym.
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Używanie herbu miasta
Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Lokale komunalne
Wniosek o zawarcie umowy najmu na lokal.
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego
Zgromadzenia publiczne
Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
Usługi hotelarskie
Wpis/zmiana wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
Planowanie rozwoju miasta
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wędkarstwo i sprzęt wodny
Wydanie karty wędkarskiej.
Zaświadczenia o zatrudnieniu
Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
Geologia, hydrologia
Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej lub przekazanie dokumentacji geologicznej innej niż ww.
Zatwierdzenie lub zgłoszenie projektu robót geologicznych.
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
Zgromadzenia
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie powodującego utrudnień w ruchu drogowym oraz zmian w jego organizacji